మహా సౌర యాగం ప్రత్యక్ష ప్రసారం వీక్షించుటకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

To Read in Telugu

Anakapalli Government Offices Contact Details

Anakapalli Govt. Offices Contact Details: • APSRTC                                            08924 - 223908 , 223302
 • APSRTC ENQUIRY                        7730037027
 • RTO Office                                       08924 - 222687
 • M.R.O Office                                    08924-222316
 • M.P.D.O Office                                 08924-222093
 • Muncipal Office                                 08924 - 222345 
 • SUB REGISTRAR OFFICE            08924 -  223046
 • Current Office  (Gavarapalem)         08924 - 222159 
 •  Current Office                                   08924 - 222158
 • Sub Treasury Office (EAST)             08924 - 224182 
 • Sub Treasury Office (WEST)            08924 - 224186
 • RAILWAY STATION                       08924 - 222303  , 222191  OR 131 , 133 , 135 
 • COMMERCIAL Tax OFFICE        08924 - 222355
 • INCOME TAX OFFICE                   08924 - 222352
 • DRUG INSPECTOR                         08924 - 223111
 •  Nookalamma Temple                        08924 - 225048
 •  Gowri Seva Sangam                          08924 - 225831