మహా సౌర యాగం ప్రత్యక్ష ప్రసారం వీక్షించుటకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

To Read in Telugu

Amazing things about ANAKAPALLI


Do You Know ?

  •  Mahatma Gandhi Visited ANAKAPALLI on 1929 - May - 1st on this Event people put Gandhi's    name to Jaggery Market so it becomes as Gandhi Market.

  • Ambedkar Visited the Anakapalli on 1944.

  • Anakapalli's First Doctor : Dr.Routhu Kondalarao (M.B.,B.S ) 

  • Anakapalli  RTC Complex Started on 26 - 01 - 1979 , with 26 busses. 

  • Anakapalli Marchants Association Started in 1942.