మహా సౌర యాగం ప్రత్యక్ష ప్రసారం వీక్షించుటకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

To Read in Telugu

BRAHMA KAMALAM VERY RARE FLOWER

Brahma Kamalam on 13-August-2012


Brahma Kamalam 

Images taken from M.Lokeswarao's House ,  8th Street ,Nagulapalli , Anakapalli on 13/Aug/2012 ( 11.20 P.M )


This beautiful flower blooms only once in a year and that too, 

only in the night. It belongs to the cactus family. In India, it is 

known as "Brahma Kamalam"; other common names include 

Queen of the night, Night Blossoming Cereus.Mainly it is available in Himalayas